Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą QUIZ Podróżniczy – zabytki Europy. 

 2. Organizatorem Konkursu jest Marta Jeżewska.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Marta Jeżewska .

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.mapowicze.pl, w dniach 02.07.2017 – 18.07.2017 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. W konkursie uczestnik może uczestniczyć jeden raz.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz dostępny na stronie: www.mapowicze.pl/quiz_podrozniczy_szczyty_swiata

4. Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która uzyska największą liczbę poprawnych odpowiedzi. Jeżeli dwie, lub więcej osób uzyska taki sam wynik to decydować będzie czas odpowiedzi. 

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest fotoobraz o wymiarach 60 cm x 40 cm z nadrukowanym zdjęciem wybranym przez zwycięzcę.

2. Zwycięzca może wybrać zdjęcie wśród zdjęć zamieszczonych na stronie www.mapowicze.pl

3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo w dniu 17 czerwca 2017.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@mapowicze.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

5. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt organizatorów,  na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 20 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

Dane osobowe uczestnika konkursu 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w związku z wydaniem nagrody oraz w celu otrzymywania newslettera. 

Postanowienie końcowe

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.